HỢP TÁC ĐẦU TƯ

TIÊU CHÍ

Đón đầu thị trường.

Đồng hành, phát triển tạo giá trị bền vững.

Đóng góp tài lực hoặc nguồn lực, chia sẻ lợi nhuận.