Lĩnh vực hoạt động

ATRAN GROUP được thành lập năm 2002 với lần lượt các thành viên chính là: 

Công ty Kiến Trúc Trần (ARCHTRAN) năm 2002

Công ty Việt Trần (VIETTRAN) năm 2004

Công ty Phú Trần (PHUTRAN) năm 2006

Hoạt động trong các lĩnh vực như:

TƯ VẤN XEM
XÂY DỰNG XEM
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN XEM
KINH DOANH DỊCH VỤ XEM